Terms & conditions

1. Prevederi preliminare

1.1. Magazin online OPEN MINDS

1.1.1. Magazinul online OPEN MINDS, care comercializeaz? bunuri prin intermediul magazinului online situat la adresa: http://www.weopenminds.ro, este gestionat de SC RODS OUTDOORS SRL, în calitate de vânz?tor, cu sediul social în: Str. Luigi Cazzavillan nr. 12 etaj 1, ap. 1, sector 1, Bucuresti, Romania, înregistrat? la Registrul Comer?ului cu numarul J40/4318/2014 , cod unic de inregistrare (CUI) 33031674, cont bancar ING Romania – IBAN RO08INGB0000999904213962, denumit? în continuare “Vânz?tor“ sau “Operator”.

1.1.2. Ace?ti Termeni ?i Condi?ii cuprind drepturile ?i obliga?iile p?r?ilor care decurg din sau sunt în leg?tur? cu contractul de vânzare-cump?rare (denumit în continuare “Contractul de vânzare-cump?rare“) încheiat între Vânz?tor ?i un cump?r?tor individual prin intermediul magazinului online al Vânz?torului.

1.2. Cump?r?tor

1.2.1. Cump?r?torul – consumator încheie sau desf??oar? contracte în afara ariei acestuia de specialitate sau activit??i antreprenoriale. Cump?r?torul poate fi atât o persoan? fizic?, cât ?i o persoan? juridic? care cump?r? bunuri sau utilizeaz? servicii în alte scopuri în afara utiliz?rii lor ulterioare în activit??ile sale antreprenoriale (denumit în continuare “Cump?r?torul“.)

1.2.2. Rela?iile juridice dintre Vânz?tor ?i Cump?r?tor care nu sunt în mod expres stipulate în ace?ti Termeni ?i Condi?ii Generale (denumi?i în continuare “Termeni ?i Condi?ii“) sunt guvernate de prevederile în vigoare ale Art. 1650 ?i urm?toarele din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Ordonan?a Guvernului nr.21/1992 privind protec?ia consumatorilor ?i legisla?ia aferent?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

1.2.3. Cump?r?torul – antreprenor este o persoan? care nu este consumator. Toate persoanele care încheie contracte legate de propriile activit??i comerciale, propria produc?ie sau alte activit??i similare sau aflate în cursul desf??ur?rii independente a proprii ocupa?ii, sau, dup? caz, ac?ioneaz? pentru sau în numele unui antreprenor, se calific? drept cump?r?tori - antreprenori (denumi?i în continuare „Cump?r?tor – antreprenor“).

1.3. Termeni ?i Condi?ii Generale

1.3.1. Prezen?ii Termeni ?i Condi?ii sunt parte integrant? din Contractul de vânzare-cump?rare încheiat între Cump?r?tor ?i Operator ?i cuprinde drepturile ?i obliga?iile mutuale ale p?r?ilor contractuale în baza la Contractului de vânzare-cump?rare (a?a cum este definit mai jos).

1.3.2. Prin încheierea Contractului de vânzare-cump?rare, Cump?r?torul convine asupra Termenilor ?i Condi?iilor, în integralitatea acestora.

1.3.3. Cu excep?ia prevederilor contrare cuprinse în Contractul de vânzare-cump?rare sau în anexele acestuia, sau a anumitor prevederi cuprinse în ace?ti Termeni ?i Condi?ii invalidate în mod expres sau modificate de Contractul de vânzare-cump?rare, sau cu excep?ia oric?rui alt acord contrar dintre Operator ?i Cump?r?tor, prezen?ii Termeni ?i Condi?ii se vor aplica oric?ror rela?ii contractuale dintre p?r?ile contractante.

1.3.4. Prezen?ii Termeni ?i Condi?ii nu sunt aplicabili tranzac?iilor în care Cump?r?torul – antreprenor inten?ioneaz? s? achizi?ioneze bunuri de la Operator. Acest tip de tranzac?ii sunt guvernate de reglement?rile legale generale privind contractele de vânzare-cump?rare.

1.4. Defini?ii

1.4.1. Contract de vânzare-cump?rare – contract de vânzare-cump?rare încheiat electronic între Operator, în calitate de Vânz?tor, ?i Cump?r?tor, prin intermediul Magazinului Online al Vânz?torului (a?a cum este definit mai jos).

1.4.2. Ace?ti Termeni ?i Condi?ii sunt parte integrant? a Contractului de vânzare-cump?rare.

1.4.3. Magazin Online – sistem on-line operat prin intermediul internetului, care permite Operatorului ?i Cump?r?torului s? încheie Contractul de vânzare-cump?rare prin intermediul comunic?rii la distan??. Magazinul Online este operat pe un website aflat la adresa http://www.weopenminds.ro.

1.4.4. Bunuri – bunuri mobile, sau dup? caz, software, vândute prin intermediul Magazinului Online.

1.4.5. Comand? – o comand? de achizi?ie de Bunuri înaintat? de Cump?r?tor, conform Art. 2.2 al acestor Termeni ?i Condi?ii.

2. Oferta de Bunuri, Comanda, încheierea Contractului de vânzare-cump?rare, metode de livrare, metode de plat?

2.1. Oferta de Bunuri

2.1.1. Oferta de Bunuri înseamn? o ofert? de bunuri selec?ionate oferite prin intermediului unui catalog disponibil la Magazinul Online. Oferta de Bunuri nu este o ofert? de a încheia un contract, a?a cum este definit? la Art. 1188 alin. 1 din Codului Civil; Oferta de Bunuri este doar cu titlu informativ, iar Vânz?torul nu are obliga?ia de a încheia un Contract de vânzare-cump?rare cu privire la bunurile respective.

2.2. Comanda

2.2.1. Cump?r?torul poate plasa o Comand? utilizând formularul disponibil la Magazinul Online.

2.2.2. Pentru a plasa o Comand?, Cump?r?torul alege în primul rând bunurile pe care inten?ioneaz? s? le cumpere, numarul de produse necesar, metoda de expedi?ie ?i metoda de plat?. În continuare, Cump?r?torul confirm? comanda ?i, prin acest lucru, emite o ofert? irevocabil? de a încheia un Contract de vânzare-cump?rare cu Operatorul.

2.3. Încheierea Contractului de vânzare-cump?rare

2.3.1. Operatorul se oblig? s? accepte ofertei Cump?r?torului, cu excep?ia situa?iei în care oferta respectiv? contravine acestor Termeni ?i Condi?ii sau a situa?iei în care Operatorul are un motiv specific s? considere c? Cump?r?torul va înc?lca Contractul de vânzare-cump?rare.

2.3.2. Contractul de vânzare-cump?rare dintre Operator ?i Cump?r?tor este încheiat începând cu momentul înaint?rii accept?rii Comenzii (denumit? în continuare “Acceptarea“); Operatorul are obliga?ia de a transmite Acceptarea c?tre adresa de e-mail a Cump?r?torului inserat? de c?tre acesta în Comand?.

2.3.3. Orice cheltuieli suportate de Cump?r?tor în leg?tur? cu încheierea Contractului de vânzare-cump?rare prin intermediul mijloacelor de comunicare la distan?? (ex. conexiune internet sau apeluri telefonice) vor fi suportate de Cump?r?tor.

2.4. Metode de livrare

2.4.1. Cu excep?ia prevederilor contrare cuprinse în Contractul de vânzare-cump?rare, Vânz?torul va decide metoda potrivit? de livrare. În cazul în care Cump?r?torul solicit? o metod? de livrare diferit?, Cump?r?torul va suporta toate riscurile în leg?tur? cu metoda de livrare respectiv?, inclusiv toate costurile suplimentare generate de utilizarea metodei de livrare alese.

2.4.2. Operatorul se oblig? s? informeze Cump?r?torul, prin mijloace electronice, c? bunurile au fost expediate c?tre adresa Cump?r?torului pus? la dispozi?ie de Cump?r?tor în Comand?.

2.4.3. Bunurile sunt expediate în momentul în care sunt trimise c?tre adresa Cump?r?torului pus? la dispozi?ie de Cump?r?tor în Comand?. Operatorul î?i rezerv? dreptul de a ad?uga costuri de livrare la pre?ul Bunurilor stipulat în lista de pre?uri valabil? la momentul respectiv.

2.4.4. Dac? livrarea se face în str?in?tate, Operatorul î?i rezerv? dreptul de a ad?uga orice costuri de transport suplimentare la costurile standard de livrare ofertate în lista de pre?uri valabil? la momentul respectiv.

2.5. Metode de plat?

2.5.1. Operatorul ofer? urm?toarele metode de plat?: ramburs, transfer bancar electronic, plata prin card ?i PayPal.

2.5.2. Plata ramburs înseamn? faptul c? o comand? se achit? în momentul pred?rii ei c?tre Cump?r?tor de c?tre un transportator sau în momentul în care aceasta este ridicat? de Cump?r?tor de la loca?ia de ridicare a m?rfii. Aceast? metod? este disponibil? doar pentru urm?toarele metode de livrare: „expedierea bunurilor comandate prin intermediul unui transportator “ ?i „ridicarea de la loca?ie“. În cazul în care Bunurile sunt livrate de un transportator, Operatorul î?i rezerv? dreptul de a ad?uga costurile suportate astfel la pre?ul Comenzii stipulat în lista de pre?uri valabil? la momentul respectiv.

2.5.3. Transferul bancar electronic înseamn? c? pre?ul de achizi?ie trebuie achitat în contul bancar înainte ca bunurile s? fie expediate. Pentru a procesa Comanda cât mai repede posibil, Operatorul recomand? men?ionarea num?rului Comenzii acordat Cump?r?torului în momentul complet?rii Comenzii, ca cod de referin??. În cazul unei pl??i prin transfer electronic, pre?ul de achizi?ie se consider? achitat în momentul în care suma aferent? a fost creditat? în contul bancar.

2.5.4. Plata prin card înseamn? c? în momentul finaliz?rii Comenzii, Cump?r?torul va fi redirec?ionat c?tre un server de plat? al unui ter?, unde va completa informa?iile referitoare la plat?. Informa?iile vor fi verificate, Comanda confirmat? ?i pre?ul de achizi?ie se va retrage din contul bancar al Cump?r?torului.

2.5.5 Plata prin PayPal înseamn? c? în momentul finaliz?rii Comenzii, Cump?r?torul va fi redirec?ionat c?tre un server de plat? al unui ter?, unde i se va solicita s? se conecteze la contul PayPal propriu. Dup? verificarea datelor de acces ?i a soldului aflat în contul PayPal, Comanda va fi confirmat? ?i pre?ul de achizi?ie va fi retras din contul PayPal al Cump?r?torului.

2.5.6. Operatorul î?i rezerv? dreptul de efectua orice modific?ri ale con?inutului Magazinului Online inclusiv pre?urile. Ofertele (inclusiv reducerile, vânz?rile promo?ionale ?i pliantele promo?ionale) sunt aplicabile în limita stocului disponibil (num?rul produselor aflate în promo?ie este întotdeauna inclus în informa?iile referitoare la ofert?) sau pentru o anumit? perioad? de timp. Pre?urile sunt aplicabile în momentul plas?rii Comenzii.

2.5.7. Toate pre?urile Bunurilor ?i serviciilor (ex. livrarea) sunt stipulate cu TVA inclus, cu excep?ia men?iunilor exprese c? pre?urile nu includ TVA.

2.6. Drepturi ?i obliga?ii în baza Contractului de vânzare-cump?rare

2.6.1. Operatorul are obliga?ia de a livra Cump?r?torului bunurile comandate la pre?ul de achizi?ie convenit ?i Cump?r?torul are obliga?ia de a primi Bunurile ?i de a achita pre?ul de achizi?ie.

2.6.2. În cazul în care Cump?r?torul încalc? Contractul de vânzare-cump?rare sau Termenii ?i Condi?iile, Operatorul î?i rezerv? dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cump?rare. Cump?r?torul este, în acest caz, obligat s? returneze Operatorului orice costuri suportate în leg?tur? cu Comanda, inclusiv, dar f?r? a se limita la, costurile de livrare, în cazul în care Cump?r?torul nu prime?te Bunurile.

2.6.3. Cump?r?torul este obligat s? furnizeze în Comand? informa?ii adev?rate ?i corecte. Operatorul va considera toate datele puse la dispozi?ie de Cump?r?tor, care sunt necesare încheierii Contractului de vânzare-cump?rare, ca fiind adev?rate ?i corecte.

2.6.4. Vânz?torul nu are nicio obliga?ie fa?? de Cump?r?tor în leg?tur? cu orice Cod de Conduit? în sensul Art. 8 alin. 1 lit. e din Legea nr. 365/2002 privind comer?ul electronic.

2.6.5. Pentru solu?ionarea amiabil? a reclama?iilor consumatorilor, Cump?r?torul va contacta: hello@weopenminds.ro. Vânz?torul va informa Cump?r?torul cu privire la rezultatul procedurii reclama?iei, prin mijloace electronice, la adresa de e-mail a Cump?r?torului.

2.6.6. Vânz?torul de?ine un Certificat de Înregistrare la Registrul Comer?ului Bucure?ti ?i obiectul de activitate al acestuia include vânzarea bunurilor. Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal este organismul de supervizare a protec?iei datelor personale. Autoritatea Na?ional? pentru Protec?ia Consumatorilor este, potrivit legii, organismul de supervizare în ceea ce prive?te, printre altele, respectarea Ordonan?ei Guvernului nr. 21/1992 privind protec?ia consumatorilor, cu modific?rile ulterioare.

2.6.7. Prin prezentul document, Cump?r?torul î?i asum? riscul privind modificarea circumstan?elor în accep?iunea Art. 1271, alin. 3 lit. c din Codul Civil.

2.7. Cupoane de reducere ?i vouchere

2.7.1. Operatorul ofer? diverse tipuri de reduceri; reducerile sunt de asemenea acordate ?i sub form? de cupoane de reducere ?i vouchere care includ, cel mai frecvent, coduri de reducere.

2.7.2. Cupoanele de reduceri ?i voucherele nu pot fi utilizate pentru achizi?ionarea de bunuri aflate deja la promo?ie ?i de bunuri etichetate ca oferta zilei.

2.7.3. Codurile de reducere nu pot fi utilizate în mod repetat decât în situa?ia în care cuponul sau voucherul respectiv stipuleaz? în mod expres contrariul.

2.7.4. Cupoanele de reduceri ?i voucherele nu pot fi combinate sau utilizate împreun?, decât în situa?ia în care cuponul sau voucherul respectiv stipuleaz? în mod expres contrariul.

2.7.5. În cazul în care reducerea sau cuponul de reducere este utilizat altfel decât în conformitate cu regulile ofertei de reducere, ale cuponului sau voucherului acordate, Operatorul are dreptul de a refuza reducerea, cuponul de reducere sau voucherul respectiv. Cump?r?torul va fi informat în consecin?? ?i i se va oferi posibilitatea de a plasa Comanda f?r? reducerea solicitat?. În cazul unor dubii privind interpretarea regulilor aplicabile reducerilor sau cupoanelor de reduceri, va prevala interpretarea dat? de Operator.

3. Livrarea Bunurilor

3.1. Termen de livrare

3.1.1. Termenele de livrare prev?zute pentru anumite tipuri de Bunuri sunt doar informative ?i nu sunt obligatorii pentru Operator.

3.1.2. Operatorul se oblig? s? expedieze Bunurile în cel mai scurt termen posibil.

3.1.3. Operatorul nu va fi ?inut r?spunz?tor pentru pagubele create de întârzierile de expediere sau livrare a Bunurilor datorate unui motiv de orice natur?.

3.2. Expedierea, livrarea ?i recep?ia bunurilor

3.2.1. Cump?r?torul ob?ine dreptul de proprietate asupra Bunurilor cump?rate la primirea bunurilor respective. În momentul respectiv, riscul privind pierderea sau pagubele este, de asemenea, transferat Cump?r?torului.

3.2.2. Un certificat electronic de achizi?ie care va confirma data vânz?rii, denumirea Bunurilor, pre?ul de achizi?ie ?i datele de identificare ale Vânz?torului va fi trimis Cump?r?torului la adresa de e-mail înscris? de Cump?r?tor în Comand? la data livr?rii. Vânz?torul va pune la dispozi?ia Cump?r?torului un exemplar electronic al facturii fiscale pentru tranzac?ia respectiv?.

3.2.3. Înainte de recep?ionarea Bunurilor de la transportator, Cump?r?torul are obliga?ia de a verifica dac? ambalajul este intact ?i de a notifica imediat transportatorul în leg?tur? cu orice defecte. În cazul în care ambalajul nu este intact, Operatorul recomand? Cump?r?torului s? refuze recep?ia Bunurilor de la transportator ?i s? completeze un raport al defectelor la livrare. Prin semnarea de primire, Cump?r?torul confirm? c? ambalajul Bunurilor este intact.

3.2.4. Orice reclama?ii privind defectele mecanice ale Bunurilor, livrarea de alte bunuri decât cele comandate etc., care nu au fost semnalate la recep?ia bunurilor de la transportator, vor fi semnalate de Cump?r?torul imediat dup? identificarea lor. Operatorul nu va fi ?inut r?spunz?tor pentru nicio pagub? cauzat? Bunurilor în timpul transportului, decât în situa?ia în care Cump?r?torul reclam? astfel de pagube imediat, în conformitate cu Art. 3.2.3. ?i 3.2.4. din prezentul document.

3.2.5. În cazul unei metode de livrare alese la solicitarea Cump?r?torului, Cump?r?torul va suporta toate riscurile ?i posibilele costuri suplimentare suportate în leg?tur? cu aceasta.

3.2.6. În cazul în care, din motive imputabile Cump?r?torului, Bunurile trebuie livrate în mod repetat sau printr-o metod? de livrare diferit? de cea solicitat? prin Comanda Cump?r?torului, Cump?r?torul are obliga?ia de a suporta toate costurile ocazionate de livr?rile repetate sau utilizarea unei metode de livrare diferite.

3.2.7. Vânz?torul poate înainta orice comunicare adresat? Cump?r?torului prin mijloace electronice, la adresa de e-mail a Cump?r?torului, pus? la dispozi?ie prin contul de client sau Comand?.

4. Retragerea din Contractul de vânzare-cump?rare

 

4.1. Retragerea Cump?r?torului din Contractul de vânzare-cump?rare

4.1.1. În cazul în care Contractul de vânzare-cump?rare a fost încheiat prin mijloace de comunicare la distan?? (prin intermediul Magazinului Online), Cump?r?torul are dreptul, în conformitate cu Art. 9 alin. 1 din Ordonan?a de Urgen?? a Guvernului nr.34/2014, de a se retrage din Contractul de vânzare-cump?rare f?r? a invoca un motiv ?i f?r? aplicarea de penaliz?ri, în termen de 14 zile de la recep?ia Bunurilor. Cump?r?torul va informa Vânz?torul cu privire la retragere, indicând num?rul Comenzii, data achizi?iei ?i contul pentru returnarea pl??ii, de preferin?? prin completarea Formularului de Retragere (pus la dispozi?ie conform Art. 4.1.10.). Pentru a adera la termenul limit? de 14 zile, este suficient? transmiterea notific?rii de retragere c?tre Vânz?tor în acest termen. În cazul în care Cump?r?torul se retrage din Contractul de vânzare-cump?rare, Contractul de vânzare-cump?rare este anulat.

4.1.2. În cazul în care Cump?r?torul se retrage din Contractul de vânzare-cump?rare, în termenul legal de 14 zile ?i Bunurile returnate nu sunt complete, nu au ambalajele originale sau sunt în mod evident utilizate sau deteriorate, Operatorul poate solicita desp?gubiri ?i stabili ?i re?ine, în mod unilateral, valoarea desp?gubirilor din pre?ul de achizi?ie pretins a fi rambursat Cump?r?torului. În acest caz, Operatorul va returna Cump?r?torului doar diferen?a dintre desp?gubiri ?i pre?ul de achizi?ie.

4.1.3. Cump?r?torul ia la cuno?tin?? prin prezentul, în conformitate cu Art. 16 din Ordonan?a de Urgen?? a Guvernului nr.34/2014, c? nu se poate retrage din Contractul de vânzare-cump?rare în cazul în care Bunurile livrate au fost confec?ionate dup? specifica?iile Cump?r?torului sau sunt personalizate în mod clar, sunt destinate consumului imediat, sau au fost, dup? livrare, inseparabil amestecate cu bunuri diferite, sau au fost despachetate de Cump?r?tor, în cazul în care Bunurile respective nu pot fi returnate din motive de igien? (ex. lenjerie intim? ?i costume de baie), constau în înregistr?ri audio sau video sau în programe de computer, în cazul în care Cump?r?torul a deschis ambalajul original, sau constau în livr?ri de ziare, reviste sau periodice.

4.1.4. În cazul în care Cump?r?torul î?i exercit? dreptul de retragere, Cump?r?torul va transmite sau returna imediat Operatorului, în termen de maximum 14 zile de la retragere, Bunurile care vor include toate componentele ?i accesoriile. Bunurile returnate trebuie s? nu prezinte defecte ?i s? nu fi fost utilizate, ?i dac? este posibil, s? se afle în ambalajele originale.

4.1.5. În cazul retragerii justificate a Cump?r?torului din Contractul de vânzare-cump?rare, Operatorul este obligat, f?r? întârzieri inutile ?i în termen de maximum 14 zile de la retragere, s? returneze Cump?r?torului întreg pre?ul de achizi?ie achitat pentru Bunuri, inclusiv costurile de livrare limitate la suma aferent? celei mai pu?in costisitoare metode de livrare, ?i dac? este posibil, urmând acela?i canal prin care a fost achitat pre?ul de achizi?ie. Operatorul poate utiliza un canal diferit pentru a returna pre?ul de achizi?ie, cu consim??mântul Cump?r?torului ?i f?r? costuri suplimentare pentru Cump?r?tor.

4.1.6. În cazul în care Cump?r?torul se retrage din Contractul de vânzare-cump?rare, Operatorul nu are obliga?ia de a returna pre?ul de achizi?ie înainte ca Cump?r?torul s? returneze Bunurile sau cel pu?in s? înainteze dovada expedierii Bunurilor c?tre Operator. Vânz?torul are dreptul la compensarea oric?ror preten?ii care deriv? din pagubele cauzate Bunurilor din pre?ul de achizi?ie pretins a fi returnat Cump?r?torului.

4.1.7. Operatorul va rambursa Cump?r?torului costurile po?tale achitate la valoarea aferent? celei mai pu?in costisitoare metode de livrare prin po?t?, de obicei în valoare de 11.99 lei. Suma exact? depinde de pre?urile în vigoare la momentul respectiv ale Po?tei Române. În cazul în care Cump?r?torul livreaz? Bunurile personal, Cump?r?torul nu are dreptul la nicio rambursare aferent? acestei livr?ri. În cazul în care Cump?r?torul returneaz? Bunurile aferente unei Comenzi în mai multe rânduri, Cump?r?torul are dreptul de a i se returna contravaloarea unei singure expedieri prin po?t?.

4.1.8. În cazul în care, datorit? naturii lor, Bunurile nu pot returnate prin po?ta obi?nuit?, Cump?r?torul are dreptul la rambursarea costurilor de livrare doar la valoarea egal? metodei celei mai pu?in costisitoare de expediere prin po?t?, disponibile pentru livrarea bunurilor, de obicei în valoare de 11.99 lei.

4.1.9. Pentru a se retrage din Contractul de vânzare-cump?rare, Cump?r?torul poate utiliza Formularul de Retragere pus la dispozi?ie prin e-mail odat? cu Bunurile.

4.1.11. În cazul în care retragerea Cump?r?torului nu este justificat? ?i Bunurile vor fi transmise, în orice caz, Operatorului, Bunurile nu vor fi acceptate ?i pot fi trimise înapoi Cump?r?torului, pe cheltuiala Cump?r?torului.

4.1.12. În cazul în care Cump?r?torul a primit un cadou odat? cu Bunurile, ?i Cump?r?torul se retrage din Contractul de vânzare-cump?rare, Cump?r?torul are obliga?ia de a returna cadoul odat? cu Bunurile.

4.2. Retragerea Operatorului din Contractul de vânzare-cump?rare

4.2.1. În ciuda faptului c? Operatorul este foarte atent în ceea ce prive?te pia?a Bunurilor oferite, se poate întâmpla, în mod excep?ional, ca Operatorul s? nu poat? livra Bunurile comandate în baza condi?iilor convenite prin Contractul de vânzare-cump?rare. În aceste situa?ii, Operatorul î?i rezerv? dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cump?rare.

4.2.2. Atât Operatorul cât ?i Cump?r?torul au dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cump?rare în cazul unor modific?ri semnificative ale pre?urilor cu ridicata ale Bunurilor comandate, în cazul unor modific?ri semnificative ale pre?urilor de expedi?ie sau în cazul în care Operatorul devine con?tient de faptul c? Bunurile au fost, din gre?eal?, ofertate la un pre? gre?it, iar Cump?r?torul nu accept? modific?rile corespunz?toare aduse Contractului de vânzare-cump?rare, adic? o majorare a pre?urilor bunurilor sau a majorare a pre?urilor de livrare.

4.2.3. Vânz?torul are dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cump?rare în orice moment înainte de livrarea Bunurilor c?tre Cump?r?tor.

4.2.4. Operatorul este obligat s? comunice imediat Cump?r?torului retragerea sa din Contractul de vânzare-cump?rare la adresa de e-mail pus? la dispozi?ie de Cump?r?tor în Comand?. Operatorul este, în continuare, obligat s? returneze Cump?r?torului întregul pre? de achizi?ie achitat pentru Bunuri.

4.2.5. Prin prezentul, Cump?r?torul ia la cuno?tin?? ?i este de acord c? Vânz?torul are dreptul s? se retrag? din Contractul de vânzare-cump?rare încheiat cu un Cump?r?tor care, pe parcursul altor rela?ii contractuale cu Vânz?torul, ?i-a înc?lcat deja material obliga?iile care îi reveneau. Înc?lcarea material? a oric?ror acorduri anterioare cu Operatorul este considerat? o înc?lcare semnificativ? în sensul Art. 1551 alin. 1 din Codul Civil ?i Operatorul are dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cump?rare ca urmare a unei astfel de înc?lc?ri.

5. Garan?ia contra viciilor. Garan?ia pentru buna func?ionare

5.1. Drepturile ?i obliga?iile p?r?ilor contractante în leg?tur? cu garan?ia contra viciilor bunului vândut ?i garan?ia pentru buna func?ionare (denumite în continuare "Garan?iile") sunt guvernate de legisla?ia aplicabil? în vigoare (în special Art. 1707-1718 din Codul Civil).

5.2. Cump?r?torul î?i poate exercita dreptul care decurge din livrarea de bunuri de consum defectuoase în termenul limit? de 24 de luni de la livrarea Bunurilor. În cazul în care Bunurile, ambalajele acestora sau manualul inclus stipuleaz? o durata medie de utilizare a Bunurilor, termenul va fi redus la aceast? durat?.

5.3. Vânz?torul garanteaz? Cump?r?torului c?, la livrare, Bunurile nu au defecte. Vânz?torul, în special, garanteaz? c?, la livrare, Bunurile:

·        Au propriet??ile asupra c?ror p?r?ile au convenit, ?i, în cazul în care nu exist? un astfel de consens, propriet??ile pe care Vânz?torul sau produc?torul le-a declarat sau pe care Cump?r?torul le a?teapt? cu privire la tipul de bunuri respectiv ?i la promovarea de c?tre Vânz?tor sau produc?tor aferent? bunurilor respective;

·        Sunt potrivite scopurilor comunicate de Vânz?tor sau scopurilor pentru care tipul respectiv de bunuri este, de obicei, utilizat;

·        Corespund din punct de vedere al calit??ii sau designului modelului sau mostrei aferente, dac? mostra sau modelul au fost stat la baza deciziei asupra calit??ii bunurilor;

·        Sunt în cantitatea, au m?sura ?i greutatea corespunz?toare;

·        Respect? reglement?rile aplicabile.

5.4. În cazul în care sunt identificate defecte în termen de 30 zile de la livrare, se va considera c? Bunurile erau deja defecte în momentul livr?rii.

5.5. Cump?r?torul va confirma drepturile care deriv? din Garan?ii cu Vânz?torul la adresa desemnat? de Vânz?tor în acest scop, sau, dac? este necesar, la sediul social al Vânz?torului. Procedura de reclama?ii referitoare la Bunurile defecte este ini?iat? în momentul în care bunurile au fost livrate Vânz?torului.

5.6. Pentru a confirma drepturile care deriv? din Garan?ii, Cump?r?torul este obligat s? dovedeasc? existen?a unui Contract de vânzare-cump?rare între Cump?r?tor ?i Vânz?tor. Operatorul recomand? Cump?r?torului s? prezinte ca dovad? un certificat electronic de achizi?ie printat.

5.7. Cump?r?torul are obliga?ia de a specifica, adic? de a oferi o descriere a defectului pentru care a fost ini?iat? procedura de reclama?ie.

5.8. Cump?r?torul nu are niciun drept în leg?tur? cu Garan?iile, în cazul în care Cump?r?torul ?tia, înainte de livrarea Bunurilor, c? bunurile sunt defecte, sau în cazul în care Cump?r?torul a cauzat defectarea acestora.

5.9. Vânz?torul sau reprezentantul autorizat al acestuia va solu?iona reclama?ia imediat ?i în situa?ii dificile, în termen de 3 zile lucr?toare. Durata necesar?, în mod rezonabil, evalu?rii defectului nu este inclus? în aceste termene. Vânz?torul va finaliza procedura de reclama?ii, inclusiv va înl?tura, dac? este posibil, defectul, în termen de 30 de zile de la înaintarea reclama?iei, cu excep?ia situa?iilor în care Cump?r?torul convine asupra unei perioade mai îndelungate.

5.10. Cu excep?ia situa?iei în care Operatorul refuz? reclama?ia, Operatorul va confirma Cump?r?torului acceptarea acesteia; confirmarea va include, printre altele, datele de identificare ale Cump?r?torului ?i Operatorului, cuprinsul reclama?iei, remediul solicitat, data ?i locul primirii reclama?iei ?i semn?tura reprezentantului Operatorului.

5.11. În cazul în care reclama?ia este justificat?, Cump?r?torul este îndrept??it la rambursarea costurilor suportate în leg?tur? cu procedura de reclama?ie ini?iat?.

5.12. Operatorul este obligat s? informeze Cump?r?torul cu privire la finalizarea ?i rezultatul procedurii de reclama?ie, prin mijloace electronice, la adresa e-mail pus? la dispozi?ie de Cump?r?tor în reclama?ie sau la orice alt? adres? la care Cump?r?torul poate fi informat cu privire la finalizarea ?i la rezultatul procedurii de reclama?ii. Aceast? informare va include termenul limit? în care Cump?r?torul poate ridica Bunurile.

5.13. În cazul în care Cump?r?torul nu ridic? Bunurile în acest termen limit?, Operatorul are dreptul la rambursarea oric?ror cheltuieli suportate în leg?tur? cu depozitarea Bunurilor, ?i poate, dac? este necesar, s? vând? Bunurile în numele Cump?r?torului. Cump?r?torul va fi notificat în avans ?i i se va pune la dispozi?ie o perioad? suplimentar? suficient? pentru a ridica Bunurile.

6. Protec?ia datelor cu caracter personal

6.1. Cump?r?torul convine, prin prezentul, ca Operatorul s? prelucreze datele cu caracter personal care îi apar?in, inclusiv numele, prenumele, adresa, num?rul de înregistrare comercial?, num?rul de înregistrare fiscal?, adresa de e-mail, sexul, contul bancar ?i num?rul de telefon, ?i îi garanteaz? Operatorului consim??mântul s?u asupra colect?rii ?i prelucr?rii de date cu caracter personal.

6.2. Prelucrarea de date cu caracter personal este reglementat? de Legea nr. 677/2001 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

6.3. Cump?r?torul convine asupra prelucr?rii de c?tre Vânz?tor a datelor sale cu caracter personal în vederea exercit?rii drepturilor ?i îndeplinirii obliga?iilor care deriv? din Contractul de vânzare-cump?rare ?i în vederea administr?rii programului de membru ?i contului de client al Cump?r?torului. Cu excep?ia situa?iilor în care Cump?r?torul alege o alt? op?iune, prin prezentul, Cump?r?torul convine, de asemenea, ?i asupra prelucr?rii de c?tre Vânz?tor a datelor sale personale în scopul transmiterii de informa?ii ?i comunic?ri comerciale c?tre Cump?r?tor. Cump?r?torul acord? acest consim??mânt în mod voluntar ?i îl poate revoca în orice moment, în mod gratuit, prin intermediul linkului prev?zut la sfâr?itul fiec?rei comunic?ri comerciale. Acordul asupra prelucr?rii datelor personale în m?sura prev?zut? de prezentul Articol nu este o condi?ie prealabil? încheierii Contractului de vânzare-cump?rare.

6.4. Cump?r?torul ia la cuno?tin?? ?i este de acord cu obliga?ia de a pune la dispozi?ie date personale adev?rate ?i corecte (la înregistrare, în contul de client sau în Comand?) ?i obliga?ia de a informa Vânz?torul imediat cu privire la orice modificare survenit? asupra datelor cu caracter personal furnizate.

6.5. Vânz?torul poate încredin?a unor ter?i prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cump?r?torului, care vor deveni astfel operatori de date cu caracter personal. Informa?ii referitoare la operatorii de date cu caracter personal se reg?sesc pe website-ul Operatorului aici ?i la solicitarea Cump?r?torului, vor fi transmise direct c?tre Cump?r?tor.

6.6. Prelucrarea de date cu caracter personal va continua pe o perioad? de timp nelimitat?, fie prin mijloace electronice, fie prin intermediul unui proces complet automatizat sau prin documente imprimate, sau printr-un proces non-automat.

6.7. Cump?r?torul declar? c? datele cu caracter personal puse la dispozi?ie sunt corecte ?i c? Cump?r?torul a fost instruit cu privire la faptul c? furnizarea de date cu caracter personal este voluntar?.

6.8. În cazul în care Cump?r?torul observ? c? Vânz?torul sau orice alt? persoan? prelucreaz? datele cu caracter personal cu înc?lcarea vie?ii personale ?i private a Cump?r?torului ?i a legisla?iei privind protec?ia datelor cu caracter personal, adic?, în special, dac? datele cu caracter personal sunt incorecte din punct de vederea al scopului prelucr?rii acestora, Cump?r?torul este îndrept??it s?:

·        Solicite o explica?ie din partea Vânz?torul sau operatorului,

·        Solicite ca Vânz?torul sau operatorul s? remedieze situa?ia.

6.9. Vânz?torul este obligat ca, la solicitarea Cump?r?torului, s? pun? la dispozi?ia Cump?r?torului informa?ii privind prelucrarea datelor acestuia cu caracter personal. Vânz?torul este îndrept??it la rambursarea cheltuielilor justificate suportate în acest sens, care nu pot dep??i cheltuielile efective necesare furniz?rii informa?iilor respective.

6.10. Cump?r?torul convine s? primeasc? informa?ii privind Bunurile, serviciile ?i activitatea Vânz?torului ?i comunic?ri de natur? comercial? din partea Vânz?torului, pe adresa de e-mail a Cump?r?torului.

6.11. Cump?r?torul convine s? salveze cookies pe computerul personal. Niciunul dintre cookie-urile utilizate de website-ul Magazinului Online nu colecteaz? sau nu re?ine datele cu caracter personal ale Cump?r?torului, a?adar nu duc la identificarea niciunei persoane individuale. Cump?r?torul poate ?terge sau dezactiva anumite cookies, manual, cu ajutorul set?rilor computerului personal. Cookies-urile individuale pot fi, de asemenea, dezactivate sau acceptate pentru anumite website-uri.

7. Prevederi finale

7.1. Limba de comunicare dintre Operator ?i Cump?r?tor ?i limba Contractului de vânzare-cump?rare este limba român?. Toate Contractele de vânzare-cump?rare încheiate sunt arhivate electronic de c?tre Operator ?i nu sunt disponibile ter?ilor.

7.2. În cazul în care orice prevedere a Termenilor ?i Condi?iilor devine, din orice motiv, nul? sau inaplicabil?, restul Termenilor ?i Condi?iilor vor r?mâne neafectate.

7.3. Operatorul poate schimba sau modifica Termenii ?i Condi?iile. Termenii ?i Condi?iile modificate vor intra în vigoare la data public?rii lor. Drepturile ?i obliga?iile anterioare atât ale Operatorului cât ?i ale Cump?r?torului vor r?mâne neafectate.

7.4. În cazul introducerii unui element interna?ional în tranzac?ia bazat? pe Contractul de vânzare-cump?rare, p?r?ile contractante convin ca rela?ia dintre ele s? fie guvernat? de legisla?ia român?. Drepturile consumatorului care deriv? din legisla?ia aplicabil? în general vor r?mâne acelea?i.

7.5. Operatorul nu va fi ?inut r?spunz?tor pentru nicio pierdere, r?nire sau pagub? material?, direct? sau indirect?, cauzat? de orice defect al Bunurilor livrate, decât în situa?ia în care pierderea, r?nirea sau paguba material? respectiv? deriv? din neglijen?a, omisiunea sau inten?ia Operatorului.

În Bucure?ti, la data de 01.02.2016

RODS OUTDOORS SRL